Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BF Media s.r.o. IČ 054 01 828 se sídlem Osadní 701/33, Praha 7, 170 00 (dále jen: „správce“).
2. Správce lze kontaktovat v otázkách souvisejících se zpracováním osobních údajů na adrese jeho sídla nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: pribehy@bezfrazi.cz.
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Právní základ a účel zpracování osobních údajů
1. Správce je oprávněn zpracovávat i bez Vašeho souhlasu osobní údaje v rozsahu a způsobem, který je nezbytný především k tomu, aby mohl vyřídit Vaši objednávku podanou v rámci internetového obchodu v souladu s obchodními podmínkami. Právním základem takového zpracování je uzavření a řádné splnění příslušné kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
2. V souvislosti s provozem internetového obchodu je správce povinen zpracovat Vaše osobní údaje k tomu, aby dodržel veškeré s tím související zákonné povinnosti (zejména vedení účetní a daňové evidence), a to v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Právním základem takového zpracování je splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
3. V případě, že v souvislosti s nákupem v rámci internetového obchodu zcela dobrovolně a vědomě projevíte zájem o to, abychom Vás zaregistrovali, budeme moci také za tímto účelem zpracovávat Vaše osobní údaje. Právním základem takového zpracování je Váš dobrovolný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím výše uvedených kontaktů, aniž by tím bylo dotčeno zpracování, které již bylo provedeno na základě tohoto souhlasu. Pokud se rozhodnete nám svůj souhlas neudělit (tj. nezaškrtnete příslušné políčko), nebo jej kdykoli později odvoláte, budete samozřejmě moci i nadále nakupovat v našem internetovém obchodě, akorát si nebudete moci zobrazit historii svých objednávek v zákaznickém účtu, ani Vám nebudeme moci usnadnit Váš příští nákup tím, že za Vás automaticky vyplníme některé informace a konečně Vám pak ani nebudeme moci občas poslat informaci o tom, co pro Vás chystáme. Je to na Vás. Pokud budete z jakéhokoli důvodu chtít zůstat zaregistrován(a) v našem internetovém obchodě, ale nebudete chtít od nás již dostávat na Váš telefonický nebo emailový kontakt novinky, můžete zasílání takových sdělení odmítnout, a to zcela jednoduše dle pokynů uvedených v každé jednotlivé zprávě, kterou Vám zašleme.

III. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů včetně plnění souvisejících zákonných povinností, a to nejdéle po dobu 10 let od splnění smlouvy.
po celou dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů až do jeho odvolání, případně do doby, kdy správce prokazatelně sám zjistí, že by Vaše údaje neměly být dále k tomuto účelu zpracovány.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování internetového obchodu) a další služby v souvislosti s provozováním internetového obchodu,
zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů..

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VII. Závěrečná ustanovení
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11.2018.